Garantie en klachten

Garantie
Revolution Baits® streeft naar kwaliteit. We doen uiterst ons best om onze producten in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat een bestelling beschadigd raakt tijdens transport, waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen 7 dagen na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.

Klachten
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@revolutionbaits.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Vanaf 15 februari 2016 is het namelijk voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Klachtenregeling
(Algemene voorwaarden: artikel 15- Klachtenregeling)
1. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Revolution Baits® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na aflevering, volledig, duidelijk omschreven worden en ingediend zijn bij Revolution Baits®.
4. Bij Revolution Baits® ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Revolution Baits® binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. De consument dient Revolution Baits® in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na dit termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Revolution Baits®
info@revolutionbaits.nl