Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Revolution Baits®
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Levering en uitvoering
Artikel   8 – De overeenkomst
Artikel   9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 11 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 12 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 14 – Nakoming en extra garantie
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Revolution Baits®
2. Bedenktijd: het termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
4. Dag: kalenderdag.
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook e-mail begrepen – dat de consument of Revolution Baits® in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
9. Revolution Baits®: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Revolution Baits® en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
11. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese formulier herroeping voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Revolution Baits® gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit
Revolution Baits®

Post adres
Molenakkers 4
5761 BT Bakel
Nederland

Telefoon nummer: 0031-(0)622066992
E-mailadres: info@revolutionbaits.nl
KvK nummer: NL63057700
NVWA nummer: NL213279

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Revolution Baits® en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Revolution Baits® en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Revolution Baits® voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Revolution Baits® zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Revolution Baits® is bevoegd deze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving. De wijzigingen zijn direct van kracht en zichtbaar op de website.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Revolution Baits® gebruik maakt van afbeeldingen, kunnen kleuren afwijken van de waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Revolution Baits® niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Revolution Baits® is gerechtigd een bestelling te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt Revolution Baits® dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de consument mede.

Artikel 5 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Revolution Baits® producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Revolution Baits® geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website.
4. Revolution Baits® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien werkdagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6 – Betaling
1. Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangeboden in het bestelproces.
2. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.
3. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Revolution Baits® in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Revolution Baits® is gewezen op de te late betaling en Revolution Baits® de consument een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Revolution Baits® gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Revolution Baits® kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
6. Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. In geval van niet tijdige betalingen is Revolution Baits® bevoegd (verdere) levering van een artikel op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
8. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Revolution Baits®
9. Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de klant aanwezig dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is Revolution Baits® bevoegd om een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de klant doorberekend.
10. De consument mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op Revolution Baits® verrekenen.
11. Revolution Baits® behoudt zich te allen tijde recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Revolution Baits® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. De door Revolution Baits® opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Revolution Baits® kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Revolution Baits® geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Revolution Baits® het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Revolution Baits® tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De klant is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dienst de klant Revolution Baits® daarvan binnen 5 dagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 8 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Revolution Baits® onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Revolution Baits® is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Revolution Baits® passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Revolution Baits® daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Revolution Baits® kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Revolution Baits® op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Revolution Baits® gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Revolution Baits® zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het postadres van Revolution Baits® waar de consument met klachten terecht kan.
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
c. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping minstens digitaal beschikbaar stellen op de website.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Revolution Baits® mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Revolution Baits® mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingrecht:
3. Indien Revolution Baits® de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien Revolution Baits® de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Revolution Baits® hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping aan Revolution Baits®
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Revolution Baits® Dit hoeft niet als Revolution Baits® heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Revolution Baits® verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Revolution Baits® de keuze het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.
5. Revolution Baits behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Revolution Baits®, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen. Revolution Baits® zal de klant hierover schriftelijk informeren.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Revolution Baits® niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Revolution Baits® aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Revolution Baits® heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Revolution Baits® de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Revolution Baits® vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Revolution Baits® in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Revolution Baits® aanbiedt het product zelf af te halen, mag Revolution Baits® wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Revolution Baits® gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Revolution Baits® de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
Revolution Baits® kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Revolution Baits® dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld; Bij akkoord van de algemene voorwaarden zullen uw rechten van herroeping dan ook vervallen.
1. Die snel kunnen bederven of verouderen.
2. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. (Steamed Freezer Baits +25kg).
4. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Revolution Baits® geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen voordoen.
5. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Revolution Baits® worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
6. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingrecht verliest zodra Revolution Baits® de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
7. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
10. Die verzegelde zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. (Amino Liquids).
11. Die voorzien zijn van een sealnaad. Wanneer de sealnaad verbroken is, zijn deze producten niet retourneerbaar.(Steamed Freezer/Preserver Baits, Stick Mixes, Weekend Packs).
12. Die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 14 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Revolution Baits® staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Revolution Baits® er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Revolution Baits®, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Revolution Baits® kan doen gelden indien Revolution Baits® is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Revolution Baits®, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Revolution Baits® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na aflevering, volledig, duidelijk omschreven worden en ingediend zijn bij Revolution Baits®.
4. Bij Revolution Baits® ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Revolution Baits® binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. De consument dient Revolution Baits® in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heet Revolution Baits® in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestellingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit gemotiveerd schriftelijk aan de consument mede te delen en zonder dat Revolution Baits® gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht bij Revolution Baits® wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Revolution Baits® en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Uit alle overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit.
3. Revolution Baits® erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de consument dit conform.

Revolution Baits®
info@revolutionbaits.nl